Lectură de 11 minute

30 Jan 2023 - Știri și Noutăți

Analiză REI: Companiile și autoritățile publice au la dispoziție 5 miliarde de euro, fonduri nerambursabile. Ce proiecte pot fi implementate?

Redacția Retail.ro

Abonează-te pe  

Nu mai puțin de 12 programe de finanțare, ce totalizează aproximativ 5 miliarde de euro, au la dispoziție companiile și autoritățile publice locale în următoarele luni, în cea mai generoasă perioadă de finanțări nerambursabile din istoria țării noastre, potrivit unei analize REI.

Sursa foto: Pixabay.com

Potrivit datelor REI, un număr de șapte scheme de finanțare din prima jumătate a acestui an sunt dedicate atât companiilor nou-înființate (start-up), IMM, cât și întreprinderilor mari, care pot aplica pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de producție, digitalizare, creșterea eficienței energetice sau reciclare, cu alocări totale ce depășesc 2 miliarde de euro.

De cealaltă parte, sectorul public beneficiază de un număr de cinci măsuri de sprijin pentru modernizarea și digitalizarea unităților de învățământ, îmbunătățirea rețelei de apă și canalizare din localități sau investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, prin instalarea de panouri fotovoltaice, cu alocări totale de circa 3 miliarde de euro.

Ne așteptăm la un interes uriaș în proiectele de investiții în instalarea de soluții pentru creșterea eficienței energetice – unde avem alocate peste 1,5 miliarde de euro – atât pentru sectorul public, cât și cel privat, în digitalizare – sesiune care se deschide la 15 februarie sau alocările masive destinate sectorului educațional ori intrastructurii de apă și canalizare.

Roxana Mircea, managing partner REI Grup

Ce apeluri sunt deschise sau se vor deschide în perioada următoare

1.

Apel

PNRR – C6 – I.4. - Producție/asamblare/reciclare baterii sau celule solare - panouri fotovoltaice

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

Deschis

Obiectiv specific

Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) și Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare)

Buget

259 mil. EUR (multianual)

~86 mil. EUR / an

Condiții eligibilitate

 • nu se încadrează în categoria "întreprinderilor aflate în dificultate";

 • nu se află în proceduri de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

 • fac dovada că dețin cel puțin 25 % din cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • să aibă o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de zero într-unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

Cheltuieli neeligibile

 • cheltuieli pentru construcția imobilelor (altele decât cele aferente derulării procesului de producție – asamblare – reciclare);

 • cheltuielile aferente achiziției terenurilor;

 • TVA;

 • achiziția de echipamente second-hand;

 • cheltuieli cu închirierea mijloacelor fixe de producție;

 • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;

Sprijin financiar

 • max. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producție pentru producția de electrozi și/sau componente ale electrozilor si bateriilor;

 • max. 100 mil. EUR / GW capacitate anuală de producție pentru asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor;

 • max. 200 mil. EUR pe capacitate anuală de producție GW pentru producția de baterii;

 • max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de producție de silicon și plachete;

 • max. 400.000 EUR / MW capacitate anuală de asamblare a celulelor și a modulelor fotovoltaice;

 • max. 800.000 EUR / MW capacitate anuală de producție a elementelor fotovoltaice.

Sesiune

16.01 – 16.03.2023

Apel

PNRR – C6 – I.5. – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

Deschis

Obiectiv specific

Realizarea de economii în consumul anual de energie primară pentru entitățile care beneficiază de sprijin prin această măsură

Buget

80,6 mil. EUR

Condiții eligibilitate

 • solicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvență sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;

 • să nu fie în dificultate;

 • să nu fi beneficiat, până la data solicitării ajutorului de stat din prezenta măsură, de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleași cheltuieli eligibile în prezenta măsură, în domeniul eficienței energetice;

 • toți indicatorii de proiect, incluși în auditul energetic inițial, vor respecta criteriul diferenței dintre anul de referință 2021 și reducerea cu cel puțin 30% la sfârșitul perioadei de monitorizare a indicatorilor de rezultat, raportat la conturul energetic al proiectului prin raportul de audit energetic inițial, din anul în care proiectul devine operațional și vor fi conexați cu informațiile din studiul de fezabilitate.

Cheltuieli neeligibile

 • sistemele de producere a energiei din surse regenerabile;

 • echipamentele care nu demonstrează prin audit energetic condiția de economisire de energie în raport cu cea consumată în anul anterior finanțării, la nivelul proiectului întreprinderii;

 • cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar;

 • costurile care nu sunt direct legate de obținerea unui nivel mai ridicat de eficiență energetică;

 • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;

 • achizițiile cu activele corporale „second-hand”;

 • TVA.

Sprijin financiar

Max. 1,2 mil. EUR/proiect, reprezentând maxim 65% din costurile eligibile

Sesiune

14.12.2022 – 15.02.2023

(a fost solicitată prelungirea cu 3 luni a apelului)

 1. Apel

  PNRR – C9 – I.3. – M.1. Digitalizarea IMM

  Destinație

  Sectorul privat

  Administrare

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Beneficiari eligibili

  IMM

  Status apel

  În curs de deschidere

  Obiectiv specific

  Sprijinirea digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru.

  Buget

  347,5 mil. EUR

  Condiții eligibilitate

  Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM);

  • au fost înființate cel târziu la 31.12.2021;

  • nu au avut activitatea suspendată în 2022;

  • au înregistrat profit în anul fiscal 2021;

  • nu sunt întreprinderi considerate „în dificultate”;

  • nu desfășoară activități de jocuri de noroc, nu au legătură cu industria de tutun, nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiară, nu desfășoară activități în domeniul extracției sau prelucrării de petrol sau gaze;

  • activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

  Cheltuieli neeligibile

  • achiziția de echipmente second-hand;

  • cheltuielile de personal;

  • cheltuieli privind costuri administrative;

  • achiziția de terenuri;

  • achiziții în regim de leasing.

  Sprijin financiar

  Între 20.000 – 30.000 EUR (microîntreprindere)

  Între 20.000 – 50.000 EUR (întreprindere mică)

  Între 20.000 – 100.000 EUR (întreprindere mijlocie)

  Sesiune

  15.02 – 18.04.2023

Apel

PNRR – C6 – I.1. – Managementul deșeurilor

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Beneficiari eligibili

IMM

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Buget

286 mil. EUR

Condiții eligibilitate

Beneficiarul este autorizat să desfășoare activitate în cel puțin două dintre domeniile de mai jos:

 • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;

 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;

 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

În plus:

 • solicitantul nu trebuie să se afle în stare de insolvență sau faliment sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară;

 • să nu fie în dificultate;

 • să fi efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită finanțarea, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare;

 • să nu fie autorizat să desfășoare cel puțin una din activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822- tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3831- demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 - colectarea deșeurilor periculoase.

Cheltuieli neeligibile

 • cheltuielile cu achiziția de cap tractor sau mijloace de transport nespecializate aferente activităților prevăzute la CAEN 3811 și CAEN 3812;

 • orice alte cheltuieli care nu fac obiectul proiectului;

 • achizițiile cu activele corporale „second-hand”;

 • TVA.

Sprijin financiar

Între 500.000 EUR și max. 8,4 mil. EUR / proiect

Sesiune

T1 2023

Apel

Investiții în producție – HG 959/2022 (sesiunea 2)

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Economiei

Beneficiari eligibili

Micro, IMM, întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.

Buget

150 mil. EUR

Condiții eligibilitate

 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate;

 • asigură o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;

 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;

 • investițiile realizate au o valoare, în echivalent lei, de minimum 3 milioane euro;

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN din clasele 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38

Sprijin financiar

Max. 45 mil. EUR / proiect

Până la 60% sprijin nerambursabil sau chiar 80%, în cazul întreprinderilor mici

Sesiune

T1 2023 (martie – est.)

Apel

FOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Producție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile

Buget

550 mil. EUR (multianual)

Condiții eligibilitate

 • să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 - „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică;

 • solicitantul NU este întreprindere în dificultate;

 • investiția nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;

 • proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere.

Activități eligibile

Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.

Sprijin financiar

Max. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile

Sesiune

T1 2023

Apel

FOND DE MODERNIZARE: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Destinație

Sectorul privat

Administrare

Ministerul Energiei

Beneficiari eligibili

Start-up / micro / IMM / întreprinderi mari

Status apel

În curs de deschidere

Obiectiv specific

Producție majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile

Buget

525 mil. EUR (multianual)

Condiții eligibilitate

 • să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societății, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35 - „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică, până la momentul contractării;

 • activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii ofertei pentru finanțare la Ministerul Energiei, cu excepția obținerii terenurilor și lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate;

 • solicitantul NU este întreprindere în dificultate;

 • ajutoarele pentru investiții se acordă numai instalațiilor noi, fără finanțarea capacităților de stocare a energiei;

 • investiția nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil;

Activități eligibile

Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, din surse solare, din biomasă, biogaz, din energie geotermală sau din surse hidro.

Sprijin financiar

Max. 20 mil. EUR / aplicant – 100% nerambursabil din costurile eligibile

Sesiune

T1 2023

SECTORUL PUBLIC

Apel

PNRR - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Destinație

Sectorul public

Administrare

Ministerul Educației

Retail.ro /  Retail.ro /  Știri și Noutăți /  Analiză REI: Companiile și autoritățile publice au la dispoziție 5 miliarde de euro, fonduri nerambursabile. Ce proiecte pot fi implementate?